ANBI

Onze Wijkvereniging is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Lees verder...

De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmede ook een “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is de wijkgemeente Oude Kerk, onderdeel van de wijkgemeente Scheveningen-Centrum, ook een ANBI – RSIN (fiscaal nummer) van de PGS is 823 819 942 en dat van de Diaconie PGS 824 138 065. U kunt dus belastingvrij schenken aan de Oude Kerk.

Daarbij kunt u onderscheid maken tussen “Rekening Oude Kerk” (voor de begroting Oude Kerk) of “Fonds Oude Kerk Sterk” (giften alleen voor het gebouw) op bankrekeningnummer NL50FVLB0699643627 ten name van de “Prot. Gem. Scheveningen”.

Ook kunt u schenken aan de Diaconie op bankrekningnummer NL63FVLB0227305191 of aan de Zending (“GZB” of “ZWO”) op bankrekeningnummer NL06RABO0113380240, beide ten name van Diaconie Prot. Gem. Scheveningen.

——————————————————————–

Dankbaar ook zijn we voor giften aan onze wijkvereniging Rehoboth, die ook een ANBI is en die meewerkt aan het kerkenwerk van de wijkgemeente Oude Kerk:

Naam: Wijkvereniging Rehoboth
RSIN (fiscaal nummer): 26 02 994
Adres:    Nieuwe Laantjes 127,   2584 RV Den Haag
Contactgegevens:

Wijkvereniging Rehoboth

Contactpersoon:  J. Minderhoud
Scholstraat 4a
Den Haag
Email: Wijkvereniging Rehoboth

Bestuursleden:

  • D. Spaans (voorzitter)
  • J. Minderhoud (penningmeester)
  • A. Verbaan (lid)
  • K. Verbaan (lid)
  • W. en G. Guijt (leden)
  • J. Den Heijer (lid)

Beleid: In de bestuursvergaderingen wordt nieuw beleid geformuleerd en voorgelegd aan de leden van de wijkvereniging.

Beloningsbeleid: Het betreft vrijwilligerswerk; beloning is niet van toepassing.

Doelstelling: De doelstelling is het bevorderen van de belangen van Gods Koninkrijk in de wijkgemeente Oude Kerk door onder andere het exploiteren van het wijkgebouw.

Uitgeoefende activiteiten: De activiteiten betreffen voornamelijk het exploiteren van het wijkgebouw.

Financiële verantwoording: 

Balans 31-12-2017
Gebouw 230.000 Eigen vermogen 436.220
Liquide middelen 206.220    
TOTAAL 436.220 436.220

Toelichting: Op 31-12-2017 waren er geen kort lopende schulden en bezittingen.

Exploitatieoverzicht 2017
Ontvangsten   Uitgaven  
Bazar 11.212 Verenigings-
activiteiten
9.940
Diaconie 3.864 Exploitatie (Belasting,
energie ed)
3.766
Giften 3.369 Onderhoud 6.740
Exploitatie gebouw 15.577 Kopieerkosten 2.545
Overig 1.387 Batig saldo 12.418
TOTAAL 35.409   35.409

Toelichting: Het batig saldo wordt in 2018 ingezet voor renovatie Oude Kerk Scheveningen.