ANBI

Onze Wijkvereniging is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Lees verder...

De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmede ook een “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is de wijkgemeente Oude Kerk, onderdeel van de wijkgemeente Scheveningen-Centrum, ook een ANBI – RSIN (fiscaal nummer) van de PGS is 823 819 942 en dat van de Diaconie PGS 824 138 065. U kunt dus belastingvrij schenken aan de Oude Kerk.

Daarbij kunt u onderscheid maken tussen “Rekening Oude Kerk” (voor de begroting Oude Kerk) of “Fonds Oude Kerk Sterk” (giften alleen voor het gebouw) op bankrekeningnummer NL50FVLB0699643627 ten name van de “Prot. Gem. Scheveningen”.

Ook kunt u schenken aan de Diaconie op bankrekningnummer NL63FVLB0227305191 of aan de Zending (“GZB” of “ZWO”) op bankrekeningnummer NL06RABO0113380240, beide ten name van Diaconie Prot. Gem. Scheveningen.

——————————————————————–

Dankbaar ook zijn we voor giften aan onze wijkvereniging Rehoboth, die ook een ANBI is en die meewerkt aan het kerkenwerk van de wijkgemeente Oude Kerk:

Naam: Wijkvereniging Rehoboth
RSIN (fiscaal nummer): 26 02 994
Adres:    Nieuwe Laantjes 127,   2584 RV Den Haag
Contactgegevens:

Wijkvereniging Rehoboth

Contactpersoon:  J. Minderhoud
Scholstraat 4a
Den Haag
Email: Wijkvereniging Rehoboth

Bestuursleden:

  • D. Spaans (voorzitter)
  • J. Minderhoud (penningmeester)
  • A. Verbaan (lid)
  • K. Verbaan (lid)
  • W. en G. Guijt (leden)
  • J. Den Heijer (lid)

Beleid: In de bestuursvergaderingen wordt nieuw beleid geformuleerd en voorgelegd aan de leden van de wijkvereniging.

Beloningsbeleid: Het betreft vrijwilligerswerk; beloning is niet van toepassing.

Doelstelling: De doelstelling is het bevorderen van de belangen van Gods Koninkrijk in de wijkgemeente Oude Kerk door onder andere het exploiteren van het wijkgebouw.

Uitgeoefende activiteiten: De activiteiten betreffen voornamelijk het exploiteren van het wijkgebouw.

Financiële verantwoording: 

Balans 31-12-2018
Gebouw 230.000 Eigen vermogen 396.480
Liquide middelen 166.480    
TOTAAL 396.480 396.480

Toelichting: Op 31-12-2018 waren er geen kort lopende schulden en bezittingen.

Exploitatieoverzicht 2018
Ontvangsten   Uitgaven  
Bazar 10.234 Verenigings-
activiteiten
9.966
Diaconie 3.734 Exploitatie (Belasting,
energie e.d.)
8.035
Giften 3.770 Onderhoud 7.596
Exploitatie gebouw 13.688 Renovatie Oude Kerk 67.625
Overig 21.656 Negatief saldo -40.140
TOTAAL 53.082   53.082

Toelichting: Het negatief saldo is in 2018 veroorzaakt door de renovatie Oude Kerk Scheveningen.