Over ons

Door Gods genade mogen wij een gemeente van Jezus Christus zijn. Zo horen wij bij de wereldwijde kerk van Christus, die allerlei verschillende kerken en kerkmuren overstijgt. Daarin weten cross_smallwij ons verbonden met allen die in Hem als hun Here en Redder geloven. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Deze behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De boodschap van de Bijbel is voor ons het verlossende woord van God. Dat Jezus Christus ons leven redt en van deze wereld Gods Koninkrijk maakt. Daarin hebben wij de liefde Gods voor mensen ervaren. Die boodschap geeft ons hoop voor de toekomst van mens en wereld. Uit die boodschap putten wij vertrouwen, bijbelgeborgenheid, hoop, rust en kracht. Dat bezielt en inspireert ons tot een leven in Zijn Geest, met vallen en opstaan. Dat maakt ons ook verlangend om een echte gemeente van Christus te worden. Een hechte gemeenschap. Als een gezin van God de Vader, van broeders en zusters. Een warm huis van God in een kille wereld. Dat open staat voor elk mens, die Hem zoekt.

Wij beseffen, dat wij die ideale gemeente niet zijn. Dat we dan samen nog veel mogen groeien, in geloof, hoop en liefde. Maar we geloven dat het door Jezus wel zo kan worden. Daarom staat Zijn boodschap voor ons centraal:

· Horen we die telkens in de kerkdiensten
· Zijn er kringen om samen te groeien in het geloof
· Proberen we elkaar te helpen in geestelijke zorg en praktische hulp
· En willen we Zijn boodschap graag met anderen delen, in evangelisatie en zending

Dat willen wij vooral samen doen. Elkaar daarin helpen, bijstaan, bevestigen en bemoedigen. Dat ‘samen’ zien we als wezenlijk voor een gemeente van Christus. In de wereld is het ieder voor zich. In Gods Rijk zijn we door Gods liefde met elkaar verbonden. Dát willen wij zoeken. Dat is de rode draad in al de activiteiten, waar u hier meer over kunt lezen.
Organisatie

De organisatie van de gemeente bestaat uit diverse onderdelen. U vindt hier achtereenvolgens informatie over de Kerkvoogdij, de Diaconie en de bestedingen van de diaconale collecten, de Kerkenraad en het Wijkbestuur.

KerkenraadDiaconieKerkvoogdijWijkbestuur

De gemeente van Christus moet zich laten leiden door haar Here en Heiland. Hij wil daarbij echter genadig mensen gebruiken, om Zijn gemeente te besturen en op te bouwen. Zij worden in de kerk ‘ambtsdragers’ genoemd. Hun taak is een ambt, in dienst van de Here en ten dienste van de gemeente. Onze kerk kent 4 ambten:

De predikant, met als taak o.a. het preken, leren, geestelijke zorg verlenen
• De ouderling, met als taak o.a. de geestelijke zorg en het toezicht op de kerkdienst en leer en leven van de gemeente.
• De ouderling-kerkrentmeester, met als taak de zorg voor het kerkgebouw, de personeelszaken en de financiële kant van alle kerkenwerk
• De diaken, met als taak de praktische hulpverlening.

Samen vormen zij de ‘kerkenraad’. Deze is verantwoordelijk voor de wijkgemeente en geeft leiding aan alle kerkenwerk daarin. Bij al die aktiviteiten zijn veel gemeenteleden betrokken. Het is de taak van de kerkenraad om deze aktiviteiten aan te sturen en te bewaken. En daarbij toe te zien, dat we als gemeente samen in de weg van de Here blijven gaan. Belangrijke beleidsbeslissingen neemt de kerkenraad, na eerst de gemeente te hebben gehoord. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per maand, behalve tijdens de twee zomermaanden.

Voorzitter van de kerkenraad is momenteel de predikant. De ‘scriba’ is de secretaris van de kerkenraad. Hij is contactpersoon voor de kerkenraad. Zie de contactpagina voor het geval u met hem contact wilt opnemen. Ook als u zaken voor de kerkenraad aan de orde wilt stellen, kunt u dat aan de scriba melden. En bij afwezigheid van de predikant kunt u geestelijke zorg ook bij hem aanvragen. De kerkenraad wordt bijgestaan door vele commissies, die ieder een bepaalde taak uitvoeren. Momenteel bestaat de kerkenraad uit de volgende leden:

 • Consulent: ds. J. Maasland
 • Waarnemend predikant: ds. B.H. Weegink
 • Ouderling-scriba: dhr. H.J. Dolleman
 • Ouderling: dhr. A.W. van Eendenburg
 • Ouderling-kerkrentmeester: dhr. T. Schipper
 • Ouderling-kerkrentmeester: dhr. D. Spaans
 • Ouderling-kerkrentmeester: dhr. T. Mooijman
 • Ouderling-kerkrentmeester: dhr. T. van Kruiselbergen
 • Jeugdouderling: dhr. H. Toet
 • Diaken: dhr. A. Roeleveld
 • Diaken: dhr. S. Schaap
 • Diaken: dhr. M. Keus

Na overleg met de gemeente zijn een aantal stukken door de kerkenraad vastgesteld.
Het gaat om het Beleidsplan OK, de Plaatselijke regeling en de Profielschets van de gemeente. U kunt deze documenten downloaden in Pdf-vorm door op onderstaande linkjes te klikken.

pdf-logo
 Toekomstvisie en Meerjarenbegroting 2019 – 2015

pdf-logo Plaatselijke regeling OK 2016

pdf-logo Profielschets gemeente- voor adviesaanvraag

In het kader van beroepingswerk voor een nieuwe predikant zijn de volgende documenten van belang:

pdf-logo Profielschets predikant

pdf-logo Profielschets predikant voor adviesaanvraag

Voor diaconie wordt wekelijks gecollecteerd. De opbrengst dient ter ondersteuning van mensen in moeilijke situaties, lokaal en wereldwijd. Via het bericht “DIACONALE COLLECTE” op de homepage kan worden genavigeerd naar een tabel waarin diaconale doelen worden weergegeven. U kunt ook klikken op onderstaande button.

Diaconale collecte

De kerk heeft een bijbelse opdracht om praktische hulp te verlenen bij nood en zorg. Daarin is zij dienend bezig vanuit de dienende liefde van Christus. Deze dienst blijft niet beperkt tot de leden der gemeente. Wij worden door God geroepen om goed te doen aan allen, zonder onderscheid. Door dat te doen op allerlei terreinen bewijst de kerk de samenleving een grote dienst, die moeilijk in bedragen uit te drukken valt.

Binnen de kerkenraad zijn het vooral de diakenen, die hier leiding aan geven. (die naam komt van het griekse woord ‘diakonia’= dienst). De diakenen van alle wijken in de Hervormde gemeente doen dit werk samen in het College van Diakenen of korter gezegd: de Diaconie.

In elke kerkdienst is de eerste kollekte bestemd voor deze hulpverlening. De diakenen houden deze inzameling en zorgen ervoor dat de gaven goed worden besteed. De diakenen dienen ook bij de viering van het Avondmaal.

Stille hulp

Ondanks de sociale voorzieningen zijn er mensen die in financiële of anderszins in problemen raken. Daarin biedt de kerk ‘stille’ hulp, zodat de privacy van betrokkenen niet geschaad wordt. Soms gebeurt dat in overleg met de Sociale Dienst. Ieder mag daarvoor een beroep doen bij de predikant of de diakenen. Ook mag u voor hulp aan anderen kontakt opnemen met de diaconie (zie contactpagina).

In de maand december wordt een gift gegeven aan gemeenteleden, die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

Vakantieweek

Voor ouderen, gehandicapten en invaliden, die zelf niet met vakantie kunnen gaan, worden landelijk of regionaal vakantieweken georganiseerd. Door financiële ondersteuning en inzet van vrijwilligers vanuit de kerk kan dit (geheel of gedeeltelijk) kosteloos worden aangeboden. 

Aan de Kerkrentmeesters is de zorg toevertrouwd voor het in stand houden en mogelijk maken van al het plaatselijke kerkenwerk. Hun taak omvat het financieel beheer, de inkomsten en uitgaven van de kerk; het beheer van gebouwen en inventaris; de kerkelijke administratie op het Kerkelijk Bureau en het behartigen van de personele zaken: de kosten van de predikantsplaatsen, kosters, organisten en kantoor personeel.

Deelbegroting en financiële bijdrage

Het College van Kerkrentmeesters hanteert het principe van deelbegrotingen. D.w.z. dat per wijk wordt berekend hoeveel het kerkenwerk kost en hoeveel inkomsten uit collecten, actie Kerkbalans en giften er zijn. De opbrengst van de actie Kerkbalans vormt naast de collecten voor de Kerkvoogdij de financiële basis voor het kerkenwerk. Iedere wijk dient er zelf voor te zorgen dat de onkosten worden gedekt door de inkomsten. Indien de deelbegroting een tekort vertoont, dient de wijk dat tekort aan te vullen door bijv. een actie, of een bijdrage uit de wijkkas. Een andere mogelijkheid is dat er structurele bezuinigingen worden getroffen. (bijv. door het werk van betaalde krachten door vrijwilligers te laten doen). De Algemene Kerkenraad heeft voor het beleid van deelbegrotingen gekozen om de eigen verantwoordelijkheid van de wijken te stimuleren.

 

De wijkgemeente Oude Kerk beschikt voor het kerkenwerk over een eigen wijkgebouw, namelijk Rehoboth (Nieuwe Laantjes 127). Vele van de aktiviteiten worden hier gedaan. Het gebouw wordt ook verhuurd voor recepties, vergaderingen, koren etc. Jaarlijks worden hier een Bazar georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het kerkenwerk. De exploitatie van dit gebouw wordt uitgevoerd door het Wijkbestuur. In het Wijkbestuur zitten enkele leden van de kerkenraad en gemeenteleden.