Verdiepend

KringenGemeente Groei GroepCatechesatie

Tijdens de kringen komen we als kleinere groep binnen de gemeente bijeen. Om samen te groeien in kennis, in geloof en in onderlinge verbondenheid. We verdiepen ons samen in de bijbel. We kunnen ook van elkaars ervaringen met God leren. We kunnen elkaar bemoedigen en opbouwen in het geloof. Binnen de gemeente kennen we verschillende kringen:

• de Bijbelkring
• de Gesprekskring
• de Jongerenkring
• de Gebedskring

Bijbelkring
bijbel-en-cupsDeelnemers aan deze kring zijn meestal 65+. Bijbelstudie staat hier ook centraal. Meestal wordt een bepaald bijbelboek gelezen en besproken. De predikant volgt de tekst op de voet, geeft er uitleg bij en probeert zo duidelijk te krijgen wat dit woord van God voor ons nu betekent.

De kring komt eenmaal per veertien dagen bijeen in Rehoboth, op donderdagavond van 19.00-19.30 uur.Gesprekskring
Voor de leeftijdsgroep 45+ is er de Gespreksgroep. Die komt om de 2 weken op donderdagavond om 20.00uur bijeen in wijkgebouw Rehoboth. Er wordt gezongen uit Opwekking, aan bijbelstudie gedaan en thema’s besproken die deelnemers zelf aan de orde stellen. De kring wordt geleid door de predikant. Ook deze kring staat altijd open voor nieuwe deelnemers.

Info over data, tijd en plaats is verkrijgbaar bij de wijkpredikant.

Jongerenkring
Dit is een kring van jongeren 25+. Er wordt samen bijbelstudie gedaan en daarbij kunnen allerlei actuele thema’s ook aan de orde komen. De predikant is meestal de gespreksleider. Deze kring komt 1x in de 3 weken bijeen, meestal bij de deelnemers thuis. Elk jaar wordt opnieuw begonnen, zodat nieuwere deelnemers welkom zijn.

Info over data, tijd en plaats is verkrijgbaar bij de wijkpredikant.

Gebedskring
biddenOm de 14 dagen komt op de maandagavond een gebedskring bijeen. Locatie is de consistorie van de Oude Kerk, aanvang 19.00 uur. Wie iets op zijn hart heeft, iets wil lezen uit de bijbel, of dingen heeft om voor te bidden, kan dat inbrengen. Het is een korte bijeenkomst (ca een half uur). Wie dit aanspreekt, is van harte welkom.

ggg-mediumHet doel van de Gemeente Groei Groep is de ontmoeting met elkaar -als gemeente- te stimuleren. Dit om met elkaar te kunnen groeien in geloof en vertrouwen. Tevens kunnen we dankzij de ontmoeting de eenheid bevorderen.

Zoals Christus hier om bidt in Johannes 17: 20-21:20 ggg-do-v3En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

In het Grieks hebben ze daar een prachtig woord voor: Koinonia, wat letterlijk: Verbondenheid, liefde, betrokkenheid betekent. Deze koinonia willen we stimuleren door eens in de twee weken bij elkaar te komen om in klein verband (6 á 10 mensen) en in een ontspannen huiselijke sfeer met elkaar te praten en na te denken over geloof en over christen-zijn in de praktijk van alledag. We doen dit meestal aan de hand van een boekje.

Er is een groep die op woensdagavond bij elkaar komt en een  groep die op donderdagavond bij elkaar komt.  Heb je interesse om aan te haken ? je bent van harte welkom! Je kunt contact opnemen met: 

ggg-wo-v3voor de groep op woensdagavond:  Dolf van Eendenburg
tel. 06-20049841 ;   e-mail : eendenburg@casema.nl

– voor de groep op donderdagavond:  Johan Groen
tel. 06-30714472 ;   e-mail : johan.groen@kpn.com

meer informatie over doel en werkwijze van Gemeente Groei Groepen vindt u hier.

 

 

Het basisonderwijs van de kerk wordt ‘catechisatie’ genoemd. Dat volgt op de kindernevendienst. Het wordt gegeven aan jongeren vanaf 13 jaar. Tijdens de wintermaanden geeft de predikant een aantal lesuren over: bijbelde bijbel, de geloofsleer, de kerk, het leven als christen. Het is ook de mogelijkheid voor jongeren om onderling van gedachten te wisselen over elkaars visie, vragen of twijfels. Dit onderwijs wordt gegeven aan de jeugd der kerk, maar elke belangstellende jongere, bv vriend of vriendin, is ook van harte welkom! Er zijn in de regel twee groepen: 13-15 jr en 16jr+. Het gebeurt in wijkgebouw Rehoboth, en altijd op dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur.