Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en heeft daarmee dan ook een zgn. “ANBI” status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het ANBI – RSIN (fiscaal nummer) van de PGS is 823 819 942. Het ANBI – RSIN van de Diaconie PGS is 824 138 065.
U kunt dus belastingvrij schenken aan de Oude Kerk. U kunt daarbij onderscheid maken tussen “Rekening Oude Kerk” (voor de begroting Oude Kerk) of “Fonds Oude Kerk Sterk” (giften voor zaken aan en in het gebouw) op bankrekeningnummer NL50FVLB0699643627 ten name van de “Prot. Gem. Scheveningen”.
Ook kunt u schenken aan de Diaconie op bankrekeningnummer NL63FVLB0227305191 of aan de Zending (“GZB” of “ZWO”) op bankrekeningnummer NL06RABO0113380240, beide ten name van Diaconie Prot. Gem. Scheveningen.

Dankbaar ook zijn we voor giften aan onze wijkvereniging Rehoboth, die ook een ANBI status heeft. De wijkvereniging werkt mee aan het kerkenwerk van de wijkgemeente Oude Kerk:

Naam: Wijkvereniging Rehoboth
Bankrekeningnummer: NL84INGB0000245082 t.n.v. Wijkvereniging Rehoboth
RSIN (fiscaal nummer): 26 02 994
Adres: Nieuwe Laantjes 127, 2584 RV Den Haag

Bestuursleden

  • D. Spaans (voorzitter)
  • J. Minderhoud (penningmeester)
  • A. Verbaan (lid)
  • K. Verbaan (lid)
  • G. Guijt (leden)
  • J. Den Heijer (lid)
  • A. den Dulk(lid)

Activiteiten

Beleid
In de bestuursvergaderingen wordt nieuw beleid geformuleerd en voorgelegd aan de leden van de wijkvereniging.

Beloningsbeleid
Het betreft vrijwilligerswerk; beloning is niet van toepassing.

Doelstelling
De doelstelling is het bevorderen van de belangen van Gods Koninkrijk in de wijkgemeente Oude Kerk door onder andere het exploiteren van het wijkgebouw.

Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten betreffen voornamelijk het exploiteren van het wijkgebouw.

                                                                                    Balans 31-12-2023

Omschrijving Omschrijving
Gebouw 290.000 Eigen vermogen  503.757
Liquide middelen 213.757
TOTAAL 503.757 TOTAAL 503.757

xxx

Toelichting: Op 31-12-2023 waren en geen kort lopende schulden en bezittingen

Exploitatieoverzicht 2023

Ontvangsten Uitgaven
Bazaar  kerstmarkt   4.724 Verenigingsactiviteiten  19.023
Diaconie   7.023 Exploitatie(Belasting/Energie e.d.)    5.830
Giften   6.516 Onderhoud 37.638
Exploitatie gebouw 32.433 Negatief saldo -4.739
Overige   7.056
TOTAAL 57.752 TOTAAL 57.752

XXXX

Toelichting: Door extra onderhoud en plaatsen infraroodverwarming is het saldo negatief, dit is opgevangen in het eigen vermogen.